Provozní řád spolku Kentaurus

 • Kentaurus z.s. provozuje své činnosti od 1.6.2019 na bidynamické Farmě Kout v.o.s. , Fořt 29, Rudník
 • Při příjezdu na farmu zaparkujte prosím auto na parkovišti před vjezdem do areálu a dále pokračujte pouze pěšky.
 • Psy je možné v areálu mít pouze na vodítku a je nutné si po nich uklízet exkrementy.
 • Ve všech prostorách areálu farmy platí zákaz kouření.
 • Každý návštěvník je povinen v případě zjištěných závad nebo možného poškození majetku, okamžitě tuto skutečnost nahlásit odpovědné osobě.

 

PÉČE O KONĚ

 • Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti odpovědné osoby, instruktora, či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 • V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak neplašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 • Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit, zvláště přistupujeme-li zezadu, kde nás kůň nevidí.
 • Bez vědomí odpovědné osoby, osoby jím pověřené nebo instruktora je přístup ke koním zakázán.
 • Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na stájové ohlávce na určeném stanovišti.

 

JEZDECKÝ VÝCVIK, HIPOREHABILITACE, KURZY,

 • Chod výcviku řídí instruktor nebo osoba jím pověřená (dále jen instruktor).
 • Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i instruktor povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit instruktorovi.
 • Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec mladší 18 let musí mít kvalitní přilbu s tříbodovým úchytem. Dále se doporučují: jezdecké boty (s rovnou podrážkou a malým podpatkem),pružné jezdecké kalhoty, triko nebo svetr s dlouhým rukávem, rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit za výstroj koně.
 • Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Jezdec na koni zdraví vždy kolemjdoucí jako první.
 • Povinností každého jezdce je po svém koni udržovat pořádek tzn. uklízet exkrementy z celého prostoru areálu farmy, jízdárny a příjezdové cesty, zamést a vyhodit vypadané nebo rozsypané krmení, vyčesané chlupy a nečistoty z kopyt.
 • Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, táborů a hiporehabilitací měli uzavřené úrazové pojištění. Účastník jízdy na koních není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví či ztrátě majetku.
 • U dětí a mladistvých do 18 let bez přítomnosti rodičů (zákonných zástupců), musí dát alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) písemný souhlas k jízdě a jakémukoli pohybu kolem koní.
 • Jezdecký výcvik a všechny aktivity kolem koní jsou provozovány na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.
 • Jezdecký výcvik a jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.
 • Půjčené věci je samozřejmostí vrátit v původním stavu na původní místo.
 • Je v našem zájmu dodržování pořádku ve všech užívaných prostorách ( sedlovna, klubovna, wc, šatny, ohrady atd.)

 

Odpovědné osoby za spolek Kentaurus:

Pavlína Rejzková – 734 637 066

Barbora Nosková – 604 918 494

Kateřina Gaubmannová – 732 372 351